Ko'rsatkich nomi  Davriylik
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar  Choraklik 25(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Yalpi ichki mahsulot (ishlab chiqarish va yakuniy iste`mol usullari bo`yicha)
Milliy hisoblar  yillik  
Milliy hisoblar  choraklik  
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YaIM hajmi (IFUT-2 seksiyalari bo'yicha) choraklik  29(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YaIM hajmi (IFUT-2 seksiyalari bo'yicha)  choraklik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida O`zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti hajmi yillik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida O`zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsuloti tarkibi  yillik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida O`zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotining o`sish sur`atlari  yillik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
YaIM deflyatori yillik 29(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Yalpi jamg`arilish  yillik  
Ishlab chiqaradigan sanoatning qo`shilgan qiymati yillik 29(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Yalpi hududiy mahsulot
Yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi yillik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Yalpi ichki (hududiy) mahsulotning o`sish sur`atlari  yillik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi  yillik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy) mahsulotning o`sish sur`atlari yillik 29 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Iste`mol narxlari indeksi
Iste'mol narxlari indeksi, o'zgarmas vaznlarda oylik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Iste`mol narxlari indeksi (turlari bo’yicha)  yillik 20(2020 yil uchun)
Iste`mol narxlari indeksi (turlari bo’yicha)  yillik 20(2020 yil uchun)
Ist'emol narxlari indeksi dinamikasi (yillik) yillik 20(2020 yil uchun)
Ishlab chiqarish indeksi
Ishlab chiqaruvchilarning narx indeksi oylik 20(2020 dekabr uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi dinamikasi  yillik 20(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi (o`tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda))  yillik 20(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi (o`tgan yilning mos davriga nisbatan foizda) yillik 20(2020 yil uchun)
Tashish va aloqa xizmatlari narxlari indeksi oylik 20(2020 dekabr uchun)
Tashish xizmati tariflari indeksi dinamikasi  yillik 20(2020 yil uchun)
Aloqa xizmati tariflari indeksi dinamikasi  yillik 20(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar narxlari indeksi (o'tgan oyga nisbatan foizda) oylik 20(2020 dekabr uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar narxlari indeksi dinamikasi  yillik 20(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar narxlari indeksi (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda)  yillik 20(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar narxlari indeksi (o`tgan yilning mos davriga nisbatan foizda)  yillik 20(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha tovar (mahsulot)larning ulgurji savdo narxlari indeksi (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda)  yillik 20(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi (o`tgan oyga nisbatan foizda) oylik 29(2020 dekabr uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi dinamikasi  yillik 29(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda)  yillik 29(2020 yil uchun)
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat korxonalari tomonidan xarid qilingan moddiy resurslar narxlari indeksi (o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda)  yillik 29(2020 yil uchun)
import tovarlar narxlari indeksi (o'tgan oyga nisbatan foizda) oylik 29(2020 dekabr uchun)
import tovarlar narxlari indeksi (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda)  yillik 29(2020 yil uchun)
eksport tovarlar narxlari indeksi (o'tgan oyga nisbatan foizda) oylik 29(2020 dekabr uchun)
eksport tovarlar narxlari indeksi (o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan foizda)  yillik 29(2020 yil uchun)
Ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari
O`zbekiston Respublikasi bo`yicha ayrim tovarlarning o`rtacha narxlari  oylik 20(2020 dekabr uchun)
Asosiy kapitalga investitsiyalar
Aholi jon boshiga asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (ming so'm) choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (joriy narxlarda, mlrd. so'm) choraklik 20 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar (o‘sish sur‘ati, %) choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Investitsiyalar va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari (joriy narxlarda, mlrd. so'm) choraklik 20 (2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning tarkibi (jamiga nisbatan foizda) choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Qurilish ishlari
Qurilish ishlari (mlrd. so'm) oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Qurilish ishlari (o‘sish sur‘ati, %) oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
 
Tashqi iqtisodiy faoliyat
Tashqi savdo - export (mamlakatlar bo'yicha) Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Tashqi savdo - export (HS2017 belgilari bo'yicha) Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Tashqi savdo - import (mamlakatlar bo'yicha) Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Tashqi savdo - import (HS2017 belgilari bo'yicha) Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Tovarlar savdosi Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Eksport va import tarkibi (umumiy hajmga nisbatan foizda) Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
O`zbekiston Respublikasining tashqi savdosi Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
KQIT toifalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi importining dinamikasi Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
KQIT toifalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi eksportinig dinamikasi Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Savdo-sotiq
Ulgurji savdo tashkilotlarining asosiy ko`rsatkichlari  Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlar bo`yicha chakana savdo tovar aylanmasi hajmi (amaldagi narxlarda; mlrd.so`m)  Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlarda chakana savdo tovar aylanmasi hajmining o`sish sur`ati (o`tgan yilga nisbatan foizda)  Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlar bo`yicha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi (amaldagi narxlarda; ming so`m)  Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Chakana savdo tovar aylanmasi hajmining o`sish sur`ati (o`tgan yilga nisbatan foizda)  Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Chakana savdoning asosiy ko`rsatkichlari  Oylik 15(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Sanoat
Hududlar kesimida iste`mol mollari ishlab chiqarish yillik  
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish yillik  
Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi yillik  
Hududlar kesimida iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari yillik  
Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari yillik  
Respublika ishlab chiqarish sanoati tarkibida hududlarning ulushi, % yillik  
Iste`mol mollari ishlab chiqarish (amaldagi narxlarda) yillik  
Sanoatning asosiy ko`rsatkichlari yillik  
Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi (foizda) yillik  
Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi (amaldagi narxlarda; mlrd. so`m) yillik  
Hududlar bo`yicha sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari (o`tgan yilga nisbatan foizda) yillik  
Respublika bo`yicha jami sanoat ishlab chiqarish hajmida hududlar ulushi (jamiga nisbatan foizda) yillik  
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti (ming so`m) yillik  
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari (o`tgan yilga nisbatan foizda) yillik  
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari (ming so`m) yillik  
Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollarining o`sish sur`atlari (o`tgan yilga nisbatan foizda) yillik  
Sanoat indeksi, so'm oylik 15(2020 yil dekabr uchun)
Sanoat indeksi ,% oylik 15(2020 yil dekabr uchun)
Energiya iste`moli
Aholi jon boshiga elektr energiyasi iste'moli yillik  
Elektroenergiya iste`moli yillik  
2020 yil uchun O’zbekiston Respublikasi yoqilg`i va energiya balansi yillik  
Aholi jon boshiga birlamchi yoqilg'i-energetika resurslari iste'moli  yillik  
Yalpi elektr energiya istemoli  yillik  
Sohalarda elektr energiya istemoli  yillik  
Elektr energiya istemoli (hududlar kesimida) yillik  
Tabiiy gazni qazib chiqarish va iste'moli  yillik  
Ko'mir qazib olinishi va iste'moli yillik  
Neft va gaz kondensati qazib chiqarish yillik  
Neft mahsulotlarining ayrim turlarini ishlab chiqarish yillik  
Issiqlik energiyasi ishlab chiqarish yillik  
Muqobil energiya manbalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish  yillik  
Elektr stantsiyalarining o'rnatilgan quvvati yillik  
Qishloq xo'jaligi
Qishloq xo‘jaligining asosiy ko‘rsatkichlari choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning o‘sish sur`atlari (o‘tgan yilga nisbatan foizda) choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning tarkibi (foizda) choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlar kesimida qishloq xo‘jaligi mahsuloti (amaldagi narxlarda, mlrd. so`m.) choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlar kesimida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning o‘sish sur`atlari (o‘tgan yilga nisbatan foizda)  choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlar kesimida qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining hajmi choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlar kesimida qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining o‘sish sur`atlari choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
O‘zbekiston Respublikasi barcha toifalarda ishlab chiqarilgan dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari to‘g‘risida choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Ovlangan baliqlar choraklik 20(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Yerdan foydalanish
Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar (ming gektar) yillik  
Atrof-muhit ifloslanishi
Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar (ming tonna) yillik  
Aloqa
Aloqa korxonalarining aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi yillik  
Aloqa korxonalarining aholiga aloqa xizmatidan tushgan tushumi tarkibi yillik  
Pochta aloqasining asosiy ko`rsatkichlari yillik  
Transport
Transport turlari bo`yicha yuk tashish va yuk aylanmasi  yillik  
Transport turlari bo`yicha yo`lovchi tashish va yo`lovchi aylanmasi yillik  
Qatnov yo`llarining uzunligi (yil oxiriga; ming kilometr) yillik  
Xizmat ko'rsatish
Hududlar bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmi yillik  
Hududlar bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmining o`sish sur`ati (foizda) yillik  
Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmi yillik  
Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo`yicha ko`rsatilgan xizmatlar hajmining o`sish sur`ati (foizda) yillik  
Hududlar bo`yicha aholi jon boshiga to`g`ri keladigan xizmatlar hajmi (ming so`mda) yillik  
Hududlar bo`yicha aholi jon boshiga to`g`ri keladigan xizmatlar hajmining o`sish sur`ati (foizda) yillik  
Asosiy demografik ko‘rsatkichlar
Aholining yosh tarkibi bo’yicha taqsimlanishi - Jami yillik  
Aholining yosh tarkibi bo’yicha taqsimlanishi - Ayollar yillik  
Aholining yosh tarkibi bo’yicha taqsimlanishi - Erkaklar yillik  
Yosh guruhlari bo‘yicha doimiy aholi soni-Hududlar yillik  
Tug’ilish koeffitsiyenti -Jami yillik  
Tug’ilish koeffitsiyenti -Shahar yillik  
Tug’ilish koeffitsiyenti -Qishloq yillik  
Tug’ilish koeffitsiyenti-Hududlar yillik  
O’lim koeffitsiyenti - Jami yillik  
O’lim koeffitsiyenti - Shahar yillik  
O’lim koeffitsiyenti - Qishloq yillik  
O’lim koeffitsiyenti - Hududlar yillik  
Demografik ko'rsatkichlar
O`zbekiston Respublikasining ma`muriy-hududiy bo`linishi yillik  
Aholining zichligi yillik  
Hududlar bo`yicha shahar va qishloq aholisi soni yillik  
Tug`ilganlar soni yillik  
O`lganlar soni yillik  
Tuzilgan nikohlar soni yillik  
Nikohdan ajralishlar soni yillik  
Tug`ilishda kutilayotgan umr davomiyligi yillik  
Ko`chib kelganlar soni yillik  
Ko`chib ketganlar soni yillik  
Erta turmush, erta tugʼriq va oilaviy ajrimlar soni toʼgʼrisida maʼlumot yillik  
Onalar o'limi koeffitsienti - Jami (Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumoti) (100 000 tirik tug'ilganga nisbatan) yillik  
Go'daklar o'limi koeffitsienti - Jami (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o’lganlar soni) yillik  
Go'daklar o’limi koeffitsienti - Shahar (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o’lganlar soni) yillik  
Go'daklar o’limi koeffitsienti - Qishloq (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 1 yoshgacha o’lganlar soni) yillik  
Bolalar o'limi koeffitsienti-Jami (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o’lganlar soni) yillik  
Bolalar o'limi koeffitsienti-Shahar (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o’lganlar soni) yillik  
Bolalar o'limi koeffitsienti-Qishloq (1 000 tirik tug'ilganga nisbatan 5 yoshgacha o’lganlar soni) yillik  
Tug'ilishning yig'indi koeffitsienti-Jami (bir ayolga to’g'ri keladigan bolalar soni yillik  
Tug'ilishning yig'indi koeffitsienti-Shahar (bir ayolga to’g'ri keladigan bolalar soni) yillik  
Tug'ilishning yig'indi koeffitsienti-Qishloq (bir ayolga to’g'ri keladigan bolalar soni) yillik  
5 yoshgacha o'lgan bolalar soni to'g'risida ma'lumot yillik  
Mehnat statistikasi
Bandlik darajasi to`g`risida ma`lumot yillik  
Ishsizlik darajasi to`g`risida ma`lumot yillik  
Bandlik ko'rsatkichlari
Mehnat bozori yillik  
Ish haqi choraklik 27(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Mehnat resurslari tarkibi (ming kishi) yillik  
Mehnat resurslarining iqtisodiy faol va nofaol aholi bo`yicha taqsimlanishi (ming kishi) yillik  
Mehnat resurslari va aholi bandligi (ming kishi) yillik  
Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (yil oxiriga, ming kishi) yillik  
Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi soni (yil oxiriga, jami aholiga nisbatan ulushi, foizda) yillik  
Iqtisodiy faol aholi, bandlar va ishsizlar soni yillik  
Kambag`allik  va daromadlar statistikasi
Kambag`allik  va daromadlar statistikasi yillik  
O`zbekiston Respublikasi aholisi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari bo`yicha notekis taqsimlanishi (uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan) yillik  
Turmush darajasi bo'yicha ko'rsatkichlar
Aholi daromadlari to`g`risida ma`lumot yillik 27(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Hududlar bo`yicha aholi jon boshiga umumiy daromadlari yillik 27(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
O`zbekiston Respublikasi aholisining umumiy daromadlari tarkibi yillik 27(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Aholi jon boshiga umumiy daromadlarining o`tgan yilga nisbatan o`sish sur`ati yillik 27(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar yillik 27(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Aholi jon boshiga umumiy daromadlarining o`tgan yilga nisbatan real o`sish sur`ati yillik 27(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Uy xo`jaliklarning o`rtacha kattaligi to`g`risida ma`lumot yillik  
O`zbekiston Respublikasida uy xo`jaliklarining a`zolari soni bo`yicha tarkibi yillik  
O`zbekiston Respublikasida uy xo`jaliklarining bolalari soni bo`yicha tarkibi yillik  
O`zbekiston Respublikasi aholisi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari bo`yicha notekis taqsimlanishi yillik  
Aholining uzoq muddat foydalaniladigan buyumlar bilan ta`minlanganligi (100 ta uy xo`jaligiga) yillik  
Voyaga etganlarning savodxonlik darajasi yillik  
Xavfsiz ichimlik suvi xizmatlaridan foydalanuvchi aholini ulushi yillik  
 
Ta'lim tizimida yaratilgan shart-sharoitlar
Umumta'lim muassasalari soni yillik  
Shahar joylardagi umumta'lim muassasalari soni yillik  
Qishloq joylardagi umumta'lim muassasalari soni yillik  
Tashkilot turi bo'yicha o'qituvchilar va tarbiyachilar soni yillik  
Maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari soni yillik  
Shahar joylardagi maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari soni yillik  
Qishloq joylardagi maktabgacha ta'lim muassasalarining pedagog xodimlari soni yillik  
Umumta'lim muassasalarining o‘qituvchilar soni (o'rindoshlarsiz) yillik  
Shahar joylardagi umumta'lim muassasalarining o‘qituvchilar soni (o'rindoshlarsiz) yillik  
Qishloq joylardagi umumta'lim muassasalarining o‘qituvchilar soni (o'rindoshlarsiz) yillik  
Akademik litsey o'qituvchilari soni (o'quv yili boshiga, kishi) yillik  
Akademik litsey o'qituvchilari soni (o'quv yili boshiga, kishi) yillik  
Kasb-hunar kollejlarining o'qituvchilar soni (o'quv yili boshiga, kishi) yillik  
Qishloq joylarda kasb-hunar kollejlarining o'qituvchilar soni (o'quv yili boshiga, kishi) yillik  
Oliy o'quv yurtlari o'qituvchilar soni (o'quv yili boshida, kishi) yillik  
Ta'lim natijalari 
1-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi (foizda) yillik  
3-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi yillik  
9-sinf bitiruvchilari yillik  
11-sinf bitiruvchilari (hududlar kesimida, jinsi bo'yicha) yillik  
11-sinf bitiruvchilari (Shahar, qishloq)  yillik  
Akademik litsey bitiruvchilari (hududlar kesimida, jinsi bo'yicha) yillik  
Akademik litsey bitiruvchilari (Shahar, qishloq) yillik  
Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari (hududlar kesimida, jinsi bo'yicha)  yillik  
Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari (Shahar, qishloq)  yillik  
Oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan mutaxassislar  yillik  
Oliy ta'lim muassasalarning bakalavriatiga qabul natijalari (o'quv yili boshiga) yillik  
Oliy ta'lim muassasalarning magistraturasiga qabul natijalari (o'quv yili boshiga) yillik  
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari haqida ma'lumot (jinsi bo'yicha, yoshi bo‘yicha) yillik  
Umumta'lim muassasalar o‘quvchilari haqida ma'lumot (jinsi bo'yicha, yoshi bo‘yicha)  yillik  
Kasb-hunar kollejlaridagi talabalari haqida ma'lumot (jinsi bo'yicha, yoshi bo‘yicha)  yillik  
Kasb-hunar kollejlaridagi talabalari haqida ma'lumot (tumanlari bo‘yicha) yillik  
Akademik litseylar talabalari haqida ma'lumot (jinsi bo'yicha, yoshi bo‘yicha)  yillik  
Akademik litseylar talabalari haqida ma'lumot (tumanlari bo‘yicha)  yillik  
Oliy ta'lim muassasalarining talabalar to‘g‘risida ma'lumot (jinsi bo'yicha, yoshi bo‘yicha) yillik  
Maktabgacha ta'lim muassasalardagi tarbiyalanuvchilar va ular haqidagi ma'lumot yillik  
Ta'lim
Maktabgacha ta'lim muassasalari yillik  
Umumta'lim muassasalari yillik  
O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari yillik  
Oliy ta'lim muassasalari yillik  
Ilm-fan 
Ilmiy ishlarning turlari bo'yicha ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari yillik  
Yangiliklar 
Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalar bilan band bo'lgan xodimlar soni yillik  
Korxona va tashkilotlarning innovatsion faoliyati yillik  
Sog'liqni saqlash: muassasalar
Shifoxona muassasalari soni yillik  
Shifoxona muassasalari soni (tumanlar kesimida) yillik  
Ambulator-poliklinikalar soni yillik  
Ambulator-poliklinikalar soni (tumanlar kesimida) yillik  
Shifoxona muassasalarining koykalari soni yillik  
O'zbekiston Respublikasida tibbiyot xodimlarining ixtisosligi bo'yicha soni yillik  
Salomatlik: profilaktika va kasallanish
Immunizatsiya darajasi yillik  
Aholining yuqumli va parazitar kasalliklarga chalinishi (Kasallanishlar soni, ming) yillik  
Kam vazn toifasidagi bolalar ulushi (ko'rikdan o'tkazilganlarning umumiy soniga nisbatan foizda) yillik  
Yengil vaznli o'g'il bolalarning nisbati (ko'rikdan o'tkazilganlarning umumiy soniga nisbatan foizda) yillik  
Yengil vaznli qiz bolalarning nisbati (ko'rikdan o'tkazilganlarning umumiy soniga nisbatan foizda) yillik  
Salomatlik: reproduktiv salomatlik
Kontratseptiv vositalardan foydalanish yillik  
O'smir yoshdagi tug'ish darajasi (15-17 yosh) (jami tug'ruqlarga nisbatan % da) yillik  
20 yoshgacha ayollarda tug‘ilgan bolalar soni yillik  
Sog'liqni saqlash
Sog'liqni saqlashning asosiy ko'rsatkichlari yillik  
Aholining yuqumli va parazitar kasalliklarga chalinishi yillik  
Madaniyat
Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlari yillik  
Teatrlar yillik  
Muzeylar yillik  
Bosma nashrlarni chop etish yillik  
Sanatoriya-kurort muassasalari va dam olish tashkilotlari yillik  
Turizm 
Mehmonxonalar yillik  
Turistik faoliyatni amalga oshirgan tashkilotlar yillik  
O'zbekiston Respublikasidan ketgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti yillik  
O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari sonining mamlakatlar bo'yicha taqsimoti yillik  
Turmush darajasi
Pensiya ta'minotining asosiy ko'rsatkichlari yillik  
Hududlar bo'yicha pensionerlarga tayinlangan o'rtacha oylik pensiya miqdori yillik  
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslarning hududlar bo'yicha soni yillik  
Qariya va nogironlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi statsionar muassasalar yillik  
Go'daklar uylari yillik  
 
Jinoyat va adolat statistikasi
Jinoyat sodir etgan shaxslar sonining jinoyatlar turi bo`yicha taqsimlanishi yillik  
Hududlar kesimida ro`yxatga olingan qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish holatlari soni yillik  
Hududlar kesimida qasddan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish jinoyatini sodir etgan shaxslar soni yillik  
Jinoyat sodir etgan shaxslarning yoshi va  jinsi bo'yicha tarkibi  yillik  
Hududlar kesimida jami ro`yxatga olingan jinoyatlar soni yillik  
Hududlar kesimida jami jinoyat sodir etgan shaxslar soni yillik  
Jinoyatlar
Ro`yxatga olingan jinoyatlar soni yillik  
Jinoyat sodir etgan shaxslar tarkibi (jamiga nisbatan foizda) yillik  
Huquqbuzarlik profilaktikasi
Huquqbuzarlik profilaktikasi choraklik 28(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
 
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi choraklik 22(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi choraklik 22(2020 yil yanvar-dekabr uchun)
 
Hududlar kesimida korxona va tashkilotlar soni yillik 20 (01.01.2021- yil holatiga)
Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida korxona va tashkilotlar soni yillik 20 (01.01.2021- yil holatiga)
Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida kichik korxona va tashkilotlar soni yillik 20 (01.01.2021- yil holatiga)
Hududlar kesimida kichik korxona va tashkilotlar soni yillik 20 (01.01.2021- yil holatiga)
 
Atrof-muhit
Hududlar bo`yicha kvartira (uy)larning ichimlik suvi bilan ta`minlanganligi (jami kvartira (uy)larga nisbatan, % da) yillik  
Hududlar bo`yicha kvartira (uy)larning kanalizatsiya bilan ta`minlanganligi (jami kvartira (uy)larga nisbatan, % da) yillik  
Hududlar bo`yicha uy-joy fondining umumiy maydoni (kv.m) yillik  
Hududlar bo`yicha yashash uylari va xonadonlar soni (birlik) yillik  
Hududlar bo`yicha jami kvartira (uy)lar soni, xonalar kesimida (birlik) yillik  
Uy-joy fondining mulkchilik shakli bo`yicha taqsimlanishi  yillik  
Uy-joy fondining devor materiallari bo`yicha taqsimlanishi yillik  
 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech