Ishlab chiqarish usuli bo‘yicha yalpi ichki mahsulot

Yalpi ichki mahsulot hajmi (ishlab chiqarish usulida, joriy narxlarda, yillik)

10/01/2024

Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi (joriy narxlarda, yillik)

13/04/2023

Bilvosita hisoblanadigan moliyaviy vositachilik xizmatlari hajmi (joriy narxlarda, yillik) (-)

27/03/2023

Mahsulotlarga sof soliqlar hajmi (joriy narxlarda, yillik)

05/04/2023

Yalpi ichki mahsulot hajmi (ishlab chiqarish usulida, doimiy narxlarda, yillik)

27/03/2023

Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi (doimiy narxlarda, yillik)

27/03/2023

Bilvosita hisoblanadigan moliyaviy vositachilik xizmatlari hajmi (doimiy narxlarda, yillik) (-)

28/03/2023

Mahsulotlarga sof soliqlar (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Yalpi ichki mahsulot o‘sish sur’ati (ishlab chiqarish usulida, yillik)

15/01/2024

Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati o‘sish sur’ati (yillik)

15/01/2024

Bilvosita hisoblanadigan moliyaviy vositachilik xizmatlari o‘sish sur’ati (yillik)

15/01/2024

Mahsulotlarga sof soliqlarning o‘sish sur’ati (yillik)

15/01/2024

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi

27/03/2023

Yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi (choraklik)

15/01/2024

Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati (choraklik)

15/01/2024

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat (choraklik)

15/01/2024

Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda) yalpi qo‘shilgan qiymati (choraklik)

15/01/2024

Sanoatning yalpi qo‘shilgan qiymati (choraklik)

15/01/2024

Qurilishning yalpi qo‘shilgan qiymati (choraklik)

15/01/2024

Xizmatlar sohasida yalpi qo‘shilgan qiymat (choraklik)

15/01/2024

Savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning yalpi qo‘shilgan qiymati (choraklik)

15/01/2024

Tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlarining yalpi qo‘shilgan qiymati (choraklik)

15/01/2024

Boshqa xizmat tarmoqlarining yalpi qo‘shilgan qiymati (choraklik)

15/01/2024

Mahsulotlarga sof soliqlar (choraklik)

15/01/2024

Yalpi (ichki) hududiy mahsulotning o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Sanoatning (qurilishni qo‘shgan holda) o‘sish sur’ati (choraklik)

15/01/2024

Sanoatning o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Qurilishning o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Xizmatlar sohasining o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Savdo, yashash va ovqatlanish xizmatlarning o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlarning o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Boshqa xizmat tarmoqlarining o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Mahsulotlarga sof soliqlarning o‘sish sur’atlari (choraklik)

15/01/2024

Yalpi ichki mahsulot deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Tarmoqlarning deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda) deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Sanoatning deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Qurilishning deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Xizmatlar sohasining deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlarining deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Boshqa xizmat tarmoqlarining deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Mahsulotlarga sof soliqlarning deflyator indeksi (choraklik)

15/01/2024

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi

27/03/2023

Yakuniy iste’mol usuli bo‘yicha yalpi ichki mahsuloti

Yalpi ichki mahsulot (yakuniy iste’mol usulida, joriy narxlarda, yillik)

17/01/2024

Yakuniy iste’mol хarajatlari (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Uy xo‘jaliklarining yakuniy iste’mol xarajatlari (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Yalpi jamg‘arish (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Moddiy aylanma vositalari zaxirasining o‘zgarishi (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Tovarlar va xizmatlar eksporti (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Tovarlar va xizmatlar importi (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Statistik tafovut (joriy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Yalpi ichki mahsulot (yakuniy iste’mol usulida, doimiy narxlarda, yillik)

17/01/2024

Yakuniy iste’mol хarajatlari (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Uy xo‘jaliklarining yakuniy iste’mol xarajatlari (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Tovarlar va xizmatlar eksporti (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Tovarlar va xizmatlar importi (doimiy narxlarda, yillik)

15/01/2024

Yalpi ichki mahsulot o‘sish sur’atlari (yakuniy iste’mol usulida, yillik)

17/01/2024

Yakuniy iste’mol хarajatlarining o‘sish sur’atlari (yillik)

15/01/2024

Uy xo‘jaliklarining yakuniy iste’mol xarajatlari o‘sish sur’atlari (yillik)

15/01/2024

Davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste’mol xarajatlari o‘sish sur’atlari (yillik)

15/01/2024

Uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlarining yakuniy iste’mol xarajatlari o‘sish sur’atlari (yillik)

15/01/2024

Asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi o‘sish sur’atlari (yillik)

15/01/2024

Tovarlar va xizmatlar eksporti o‘sish sur’atlari (yillik)

15/01/2024

Tovarlar va xizmatlar importi o‘sish sur’atlari (yillik)

15/01/2024

Yalpi ichki mahsulot (yakuniy iste’mol usulida, joriy narxlarda, choraklik)

17/01/2024

Yakuniy iste’mol хarajatlari (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Uy xo‘jaliklarining yakuniy iste’mol xarajatlari (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Yalpi jamg‘arish (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Moddiy aylanma vositalari zaxirasining o‘zgarishi (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Tovarlar va xizmatlar eksporti (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Tovarlar va xizmatlar importi (joriy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Yalpi ichki mahsulot (yakuniy iste’mol usulida, doimiy narxlarda, choraklik)

17/01/2024

Yakuniy iste’mol хarajatlari (doimiy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Uy xo‘jaliklarining yakuniy iste’mol xarajatlari (doimiy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (doimiy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlarining yakuniy iste’mol xarajatlari (doimiy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi (doimiy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Tovarlar va xizmatlar eksporti (doimiy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Tovarlar va xizmatlar importi (doimiy narxlarda, choraklik)

20/06/2023

Yalpi ichki mahsulot o‘sish sur’atlari (yakuniy iste’mol usulida, choraklik)

17/01/2024

Yakuniy iste’mol хarajatlarining o‘sish sur’atlari (choraklik)

20/06/2023

Uy xo‘jaliklarining yakuniy iste’mol xarajatlari o‘sish sur’atlari (choraklik)

20/06/2023

Davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste’mol xarajatlari o‘sish sur’atlari (choraklik)

20/06/2023

Uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlarining yakuniy iste’mol xarajatlari o‘sish sur’atlari (choraklik)

20/06/2023

Asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi o‘sish sur’atlari (choraklik)

20/06/2023

Tovarlar va xizmatlar eksporti o‘sish sur’atlari (choraklik)

20/06/2023

Tovarlar va xizmatlar importi o‘sish sur’atlari (choraklik)

20/06/2023

Yalpi hududiy mahsulot

Yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi (yillik)

27/03/2023

Yalpi ichki (hududiy) mahsulotning o‘sish sur’atlari (yillik)

27/03/2023

Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi (yillik)

27/03/2023

Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy) mahsulotning o‘sish sur’atlari (yillik)

27/03/2023

Daromadlar usuli bo‘yicha yalpi ichki mahsulot

Xodimlar ish haqining YaIMdagi ulushi

28/03/2023

Ishlab chiqarish va importga sof soliqlarning YaIMdagi ulushi

28/03/2023

Yalpi foyda va yalpi aralash daromadning YaIMdagi ulushi

13/04/2023

Turizm yordamchi hisobi

Kirishga oid turizm iste’moli - jami

10/01/2024

Kirishga oid turizm iste’moli

17/01/2024

Ichki turizmga oid xarajatlar (tashriflarning barcha turlari bo‘yicha) - jami

27/07/2023

Ichki turizmga oid xarajatlar (tashriflarning barcha turlari bo‘yicha)

29/12/2023

Chiqishga oid turizm xarajatlari - jami

27/07/2023

Chiqishga oid turizm xarajatlari

29/12/2023

Mamlakat ichidagi turizm iste’moli - jami

27/07/2023

Mamlakat ichidagi turizm iste’moli

29/12/2023

Turizm tarmog‘i va boshqa tarmoqlarda ishlab chiqarish hisobi (turizm tarmoqlari) - jami

27/07/2023

Turizm tarmog‘i va boshqa tarmoqlarda ishlab chiqarish hisobi (turizm tarmoqlari)

29/12/2023

Turizm tarmog‘i va boshqa tarmoqlarda ishlab chiqarish hisobi (boshqa tarmoqlar) - jami

27/07/2023

Turizm tarmog‘i va boshqa tarmoqlarda ishlab chiqarish hisobi (boshqa tarmoqlar)

29/12/2023

Turizm tarmog‘i va boshqa tarmoqlarda ishlab chiqarish hisobi (ichki ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqargan mahsulotlari) - jami

27/07/2023

Turizm tarmog‘i va boshqa tarmoqlarda ishlab chiqarish hisobi (ichki ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqargan mahsulotlari)

29/12/2023

Mamlakat ichidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri turizm taklifi (turizm tarmoqlari) - jami

27/07/2023

Mamlakat ichidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri turizm taklifi (turizm tarmoqlari)

29/12/2023

Mamlakat ichidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri turizm taklifi (boshqa tarmoqlar) - jami

27/07/2023

Mamlakat ichidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri turizm taklifi (boshqa tarmoqlar)

29/12/2023

Mamlakat ichidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri turizm taklifi (ichki ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqargan mahsulotlari) - jami

27/07/2023

Mamlakat ichidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri turizm taklifi (ichki ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqargan mahsulotlari)

29/12/2023

Turizm tarmoqlaridagi bandlik (yuridik shaxslardagi ishlovchilar soni) - jami

27/07/2023

Turizm tarmoqlaridagi bandlik (yuridik shaxslardagi ishlovchilar soni)

29/12/2023

Turizm tarmoqlaridagi bandlik (haqiqatda ishlangan ish vaqti) - jami

27/07/2023

Turizm tarmoqlaridagi bandlik (haqiqatda ishlangan ish vaqti)

29/12/2023

Turizm tarmoqlarida asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi (yuridik shaxslar bo‘yicha)

29/12/2023

Jamoaviy joylashtirish vositalari - jami

27/07/2023

Jamoaviy turar-joylar faoliyati (jamoaviy joylashtirish vositalari soni)

29/12/2023

Jamoaviy joylashtirish vositalari - jami

27/07/2023

Jamoaviy turar-joylar faoliyati (joylashtirilgan shaxslar soni)

29/12/2023

Jamoaviy joylashtirish vositalari - jami

27/07/2023

Jamoaviy turar-joylar faoliyati (tunab qolishlar soni)

29/12/2023

Turizm tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat

27/07/2023

Turizm tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymatning mamlakat YaIMdagi ulushi

27/07/2023

To‘g‘ridan-to‘g‘ri turizmda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat

27/07/2023

To‘g‘ridan-to‘g‘ri turizmda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymatning mamlakat YaIMdagi ulushi

27/07/2023

To‘g‘ridan-to‘g‘ri turizmda yaratilgan yalpi ichki mahsulot

27/07/2023

To‘g‘ridan-to‘g‘ri turizmda yaratilgan yalpi ichki mahsulotning mamlakat YaIMdagi ulushi

27/07/2023

To‘g‘ridan-to‘g‘ri turizmda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymatning mamlakat YaQQdagi ulushi

27/07/2023

Iqtisodiyot bo‘yicha jami ichki taklif (ishlab chiqarish)

27/07/2023

Turizm tarmoqlarining ichki taklifi (ishlab chiqarish)

27/07/2023

Mamlakat ichidagi turizmga oid iste’mol

27/07/2023

Mamlakat ichidagi turizmga oid iste’molning mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlarining ichki taklifidagi ulushi

27/07/2023

Kirishga oid turizm iste’moli

27/07/2023

Sof choraklar bo‘yicha yalpi ichki mahsulot

Yalpi ichki mahsulot hajmi

19/12/2023

Tarmoqlarning qo‘shilgan qiymat hajmi

19/12/2023

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi

19/12/2023

Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda) yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi

19/12/2023

Sanoatning yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi

19/12/2023

Qurilishning yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi

19/12/2023

Xizmatlar sohasining yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi

19/12/2023

Savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi

19/12/2023

Tashish va saqlash, axborot va aloqa xizmatlarining yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi

19/12/2023

Boshqa xizmat tarmoqlarining yalpi qo‘shilgan qiymati hajmi

19/12/2023

Mahsulotlarga sof soliqlarning hajmi

19/12/2023

Tugmani bosing Tinglash GSpeech

 

Tugmani bosing Tinglash GSpeech